តម្រងសំណុំបែបបទ សរុប សហគមន៍កសិកម្ម : 212 ការកំណត់ព្រំដែន គូសប្រអប់ធីក
ខេត្ត
ស្រុក
សង្កាត់ / ឃុំ